JEDNACÍ a VOLEBNÍ ŘÁD

Konference Klubu českých turistů Queer

 1. Konference KČT Queer (dále jen konference) je nejvyšším orgánem KČT Queer. Má právo rozhodovat o všech vnitroklubových otázkách a ukládat úkoly všem orgánům a členům KČT Queer. Její usnesení, rozhodnutí a závěry jsou závazné pro celý KČT Queer.

 2. Konference se zúčastňují členové KČT Queer.

 3. Konference volí ze svých řad předsednictvo, mandátovou, návrhovou a volební komisi.

 4. Předsednictvo řídí jednání konference v souladu s přijatým programem, schváleným jednacím řádem a stanovami KČT. Mandátová komise udržuje přehled o počtu přítomných delegátů v sále a usnášení schopnosti konference. Návrhová komise z průběhu jednání a připomínek účastníků konference zpracovává návrh usnesení a následně jej předkládá ke schválení konferenci. Volební komise zajišťuje průběh a zveřejňuje výsledky voleb dle tohoto jednacího a volebního řádu.

 5. Konference je usnášení schopná, pokud se zúčastní nadpoloviční většina pozvaných členů. Nesejde-li se potřebný počet členů, svolá se náhradní konference o 15 minut později na stejném místě. Tato náhradní konference je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných členů.

 6. Návrhy konferenci mohou předkládat všichni členové KČT Queer i přizvaní hosté.

 7. O předkládaných návrzích se rozhoduje kolektivně, a to hlasy všech přítomných členů. Usnesení je platné, pokud jej schválí nadpoloviční většina přítomných členů.

 8. V případě protinávrhů se hlasuje nejdříve o posledním předloženém protinávrhu a případně o předchozích návrzích v opačném pořadí, než byly předloženy.

 9. Hlasuje se zpravidla zdvižením ruky, pokud nebude požadováno a schváleno hlasování tajné.

 10. Konference volí na principu vnitroklubové demokracie přímou volbou orgány KČT Queer a stanovuje jim počet členů a délku volebního období. V jednotlivých volbách volí na 4 leté volební období: Předsedu a minimálně jednoho místoředsedu

 11. Volby výboru KČT Queer nejsou tajné, avšak tajné hlasování lze schválit a řídí je volební komise zvolená konferencí.

 12. Dále konference volí delegáty KČT Queer a jejich náhradníky na oblastní konferenci KČT Praha v počtu dle klíče daného oblastí KČT Praha, tj. 1 delegát za 200 členů. Kandidáti zvolení nad stanovený počet jsou náhradníci delegátů.

 13. Návrh kandidátek pro volby připraví výbor KČT Queer dle návrhů došlých a mohou být doplněny či upraveny konferencí. Kandidáty navrhují členové KČT Queer a odstupující výbor KČT Queer. Kandidatura je vždy podmíněna souhlasem navrhovaného.

 14. V případě zvoleného tajného hlasování obdrží každý člen po 1 ks příslušných volebních lístků, které obsahují abecední seznam kandidátů s pořadovými čísly. Členové udělují hlas zakroužkováním pořadového čísla u jména voleného kandidáta. Pokud je zakroužkováno více čísel, než je volených členů, nebo je lístek upravován jinak než schváleným způsobem, považuje se za neplatný.

 15. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrželi největší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.

 16. Z jednání konference se vyhotoví zápis včetně usnesení, který se rozešle do 3 týdnů všem členům KČT Queer.

 17. Usnesení konference KČT Queer je závazné pro všechny členy KČT Queer.

 18. Tento jednací a volební řád platí pro jednání Konference KČT Queer dne 16. 1. 2014 a nabývá účinnosti schválením touto konferencí.